یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه » بازی » آموزش و معرفی بازی » اسکریپت پر کردن خودکار خشاب کانتر استریک

اسکریپت پر کردن خودکار خشاب کانتر استریک

CS-kheshab

اسکریپت پر کردن خودکار خشاب کانتر استریک

در صورتی که با اسکریپت کانتر استریک آشنایی ندارید مطلب “ اسکریپت کانتر استریک ” را مطالعه کنید.

بوسیله این اسکریپت در کانتر استریک خشاب اصلحه خود را به صورت خودکار پر کنید.

//#################################//
//#///////////////////////////////#//
//#                Slots          #//
//#///////////////////////////////#//
//#################################//
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//; hud_fastswitch 1
//; alias quickswitch “lastinv; shotp.off”
//; alias dropshot “drop; shotp.off”
//; alias sluts1 “slot1; shotp.on”
//; alias sluts1. “slot1; shotp.2”
//; alias sluts2 “slot2; shotp.off”
//; alias sluts3 “slot3; shotp.off”
//; alias sluts4 “slot4; shotp.off”
//; alias sluts5 “slot5; shotp.off”
//#################################//
//#///////////////////////////////#//
//#        Shotgun Pwnage         #//
//#///////////////////////////////#//
//#################################//
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//; alias w “wait”
//; alias w3 “w;w;w”
//; alias w5 “w3;w;w”
//; alias d1 “developer 1”
//; alias d0 “developer 0”
/////////////////////////////////////
//; alias +shotpwnage “-reload; w; -mlook; +attack”
//; alias -shotpwnage “+mlook; -attack; w; +reload”
//; alias +shotpwnage1 “-reload; +attack”
//; alias -shotpwnage1 “-attack; +reload”
/////////////////////////////////////
//; alias shotp.tog “shotp.on”
//; alias shotp.on “bind.on; slot1; alias shotp.tog shotp.2; shotwrite”
//; alias shotp.2 “bind.2; slot1; alias shotp.tog shotp.off; shotwrite1”
//; alias shotp.off “bind.off; alias shotp.tog shotp.on; -reload; shotwriteoff”
/////////////////////////////////////
//             BINDS               //
/////////////////////////////////////
//
//;alias bind.on “bind mouse1 +shotpwnage; bind 1 sluts1”
//;alias bind.2 “bind mouse1 +shotpwnage1; bind 1 sluts1.”
//;alias bind.off “bind mouse1 +attack; bind 1 slot1”
/////////////////////////////////////
//#################################//
//#///////////////////////////////#//
//#          Motd Writes          #//
//#///////////////////////////////#//
//#################################//
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//; alias shotwrite “motd_write [#]Shotgun Pwnage And Lock Aim Activated.[#]; d1; motd; d0”
//; alias shotwrite1 “motd_write [#]Shotgun Pwnage And Mouse Look Activated.[#]; d1; motd; d0”
//; alias shotwriteoff “motd_write [#]Everything has been turned off.[#]; d1; motd; d0”
//#################################//
/////////////////////////////////////
//     Edit your settings here     //
/////////////////////////////////////
//#################################//
//; bind F11 “shotp.tog”  //  Cycle trough the functions of the Shotgun Script.
//; bind g “dropshot”  //  Key used to drop your weapons.
//; bind q “quickswitch”  //  Key used for Last Inventory
//; bind 2 “sluts2”  //  Don’t change!
//; bind 3 “sluts3”  //  Don’t change!
//; bind 4 “sluts4”  //  Don’t change!
//; bind 5 “sluts5”  //  Don’t change!
/////////////////////////////////////


از ما حمایت کنید!